Vruchtbare zandgronden

Een vruchtbare bodem is de basis van gezonde gewassen. Een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk. De grond heeft dan van nature een goede structuur en bevat voldoende mineralen voor een vitale gewasontwikkeling. Het bodemleven geeft bescherming tegen ziekten en plagen.

Maatschap Wollerich streeft naar gezonde gewassen met voldoende groeikracht. Daarvoor moet de bodemvruchtbaarheid minimaal op peil blijven. Dat is een uitdaging. Aangescherpte mestwetgeving, kostprijsdruk en klimaatverandering zorgen ervoor dat ziektedruk toeneemt en de kwaliteit van gewassen eerder achter- dan vooruitgaat. Dat vraagt om ingrijpen, bijvoorbeeld met chemische middelen, en dat kan mogelijk weer negatieve gevolgen hebben voor het bodemleven en de plantconditie. En dat kan weer leiden tot een grotere kans op ziekten en plagen.

Maatschap Wollerich wil deze vicieuze cirkel doorbreken door meer met ecologische methoden te gaan telen. Het is een geïntegreerde teelt; een combinatie van gangbaar en ecologisch. Oftewel: het gebruiken van ‘best of both worlds’. Eis is wel dat de oogstzekerheid niet in gevaar komt. Duurzaamheid die niet economisch haalbaar is, is niet te financieren. De geïntegreerde teelt is het eerst toegepast bij de tulpen.

Bij de ecologische teeltmaatregelen horen veel metingen. Allereerst moet bekend zijn wat de beginsituatie is. Daarna zijn metingen nodig om informatie te verzamelen. Analyses van bodem en plantsap geven inzicht in onder meer de ontwikkeling van het bodemleven, de gezondheid en weerbaarheid van de plant, de ziektedruk en de interactie tussen bodemleven en de plant. Zodat het mogelijk is om gericht en effectief bij te sturen, precies daar waar het nodig is.

Vruchtbare zandgronden is een continu proces van proberen, leren, bijsturen, aanpassen en weer op nieuw. Telen is met recht een werkwoord.

Provincie Drenthe

Activiteiten en projecten

Multi-applicatiemachine

Uitrijden van papiercellulose: een milieuvriendelijke methode om stuifschade tegen te gaan.

Grondhygiënisatie

Hygiëniseren: doel is om op een duurzame manier grondstromen veilig te kunnen hergebruiken.

Water voor later

Maatschap Wollerich wil haar kavel zo inrichten dat de bodem maximaal water kan vasthouden.

Vruchtbare bodem

Vruchtbare bodem: een ruime vruchtwisseling en een goed en actief bodemleven zijn belangrijk.

Zonneparken

Twee zonneparken:  past in de trend van verduurzaming en de stijgende vraag naar zonne-energie.